عنوان: پایان نامه مدل تعالی سازمانی EFQM
تهیه: علی دل قوی
صفحات: 45
فرمت: PDF
کیفیت: عالی
پایان نامه مدل تعالی سازمانی EFQM ، امروزه بنگاههای اقتصادی کشور درفرایند جهانی شدن وپیوستن به منظومه تجارت جهانی که پیوستنی که چندان نیز ازروی اختیار نیست با چالشهای بیشماری مواجه هستند . حضور دربازارهای جهانی وحتی باقی ماندن دربازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش وپیچیدگی اهداف ، فرایندها وساختار سازمانی درصحنه رقابت ، سازمانهایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها وانتظارات مشتریان وذینفعان پاسخگو باشند، همچنین به سود آوری وثروت آفرینی بعنوان شاخصهای کلیدی وبرترسازمانی توجه کنند . مدلهای تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب وکار بعنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار درسازمانهای مختلف به کار گرفته می شوند . با بکارگیری این مدلها سازمانها می تواند از یک سو میزان موفقیت خود را دراجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی ارزیابی قراردهند وازسوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمانها به ویژه بهترین آنها مقایسه کنند . مدلهای سرآمدی کسب وکار پاسخی است به این سوال که سازمان برتر چگونه سازمانی است ؟ چه اهدافی ومفاهیمی را دنبال می کند وچه معیارهایی بر رقبای آنها حاکم هستند . امروز اکثر کشورهای دنیا با تکیه براین مدلها جوایزی را درسطح ملی ومنطقه ای ایجاد کرده اند که محرک سازمانها وکسب وکار در تعالی ،رشد وثروت آفرینی است . مدلهای تعالی با محور قراردادن کیفیت تولید ( کالا یا خدمات ) ومشارکت همه اعضا سازمان می تواند رضایت مشتری را جلب ومنافع ذینفعان را فراهم نموده ودر عین حال یادگیری فردی وسازمانی را با تکیه بر خلاقیت ونوآوری تشویق وترویج کند. در این پایان نامه تلاش خواهد شد اصول ومبانی مدل تعالی EFQM و وظابف کارکردی هریک از اجزای مدل توصیف و تشریح گردد پس به این موضوع معطوف گردد که اجرای این مدل تعالی در کارخانجات تعمیرات لکوموتیو چگونه صورت گرفته ومراحل اجرای آن تشریح گردد .
فهرست :
تعریف تعالی سازمانی
اصول و مفاهیم اساسی و بنیادین
مشتری مداری
رهبری و ثبات در مقاصد
مدیریت بر مبنای فرآیندها و واقعیت ها
توسعه و مشارکت کارکنان
یادگیری ، نوآوری و بهبود مستمر
توسعه همکاری با شرکای تجاری
مسئولیت اجتماعی سازمان
مزایای مدل تعالی سازمانی
تاریخچه مدلهای تعالی سازمانی
معیارهای نه گانه مدل تعالی سازمانی
نحوه امتیاز دهی در مدل تعالی
خودارزیابی در مدل EFQM
روشهای خودارزیابی
سطوح تعالی در کسب جایزه
مدل تعالی سازمانی در ایران
مدل تعالی سازمانی در راه آهن
مدل تعالی سازمانی EFQM در کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق


لینک دانلود: [تنها کاربران عضو میتوانند مشاهده کنند. ]
حجم: 821 کیلوبایت